Zmluva s užívateľom webových stránok a informacií

I. DÔLEŽITÉ! TOTO JE ZÁVÄZNÁ PRÁVNA ZMLUVA (ďalej iba „zmluva“). TIETO PODMIENKY UŽITIA SI DÔKLADNE PREŠTUDUJTE SKÔR, NEŽ TIETO WEBOVÉ STRÁNKY ZAČNETE POUŽÍVAŤ.

Touto zmluvou se riadi vaše používane týchto webových stránok (ďalej iba „stránky“). Zmluvné strany sú spoločnosť Chateau Krakovany s.r.o (ďalej iba „ChK“, „my“, „nás“, „naše“ atď.) a vy ako samostatná osoba, alebo vy ako osoba jednajúca menom kupujúceho, či dodávateľa (daľej iba „vy“). Tým, že používate, zobrazujete, šírite, ukladáte do mezdipamäti alebo do pamäti, poprípade iným zpôsobom používáte tieto stránky, ich služby či funkcie, ktoré sú na nich alebo ich prostredníctvom ponúkané, poprípade tým, že akýmkoľvek spôsobom používate obsah týchto stránok, vyjadrujete svôj súhlas so všetkými podmienkami uvedenými nižšie a vzdávate se akéhokoľvek práva stažovať si na nejednoznačnosť či chybu v tejto zmluve. Ak s niektorou z týchto podmienok alebo s týmito obchodnými podmienkami ako celkom nesúhlasíte, tieto stránky nepoužívajte a okamžite ich opustite. Vyhradzujeme si právo podla vlastného uváženia meniť, upravovať, doplňovať alebo odstraňovať časti týchto podmienok, a to kedykoľvek a bez predošlého oznámenia, s tým, že – pokiaľ nebude uvedené inak – budú tieto zmeny platné a účinné okamžite; odporúčame teda pravidelne tieto podmienky kontrolovať kôli prípadným zmenám. Pokiaľ stránky po zverejnení zmien v tejto zmluv naďalej používaťe, znamená to, že s takými zmenami súhlasíte.

 

II. SPÔSOBILOSŤ

Tieto stránky sú k dispozíci iba osobám a subjektom, ktoré sú spôsobilé uzatvárať právne záväzné zmluvy v súlade s platným právom. Bez toho aby došlo k obmedzeniu vyšie uvedeného, tieto stránky a služby, ktoré sú prostredníctvom týchto stránok ponúkané, nie sú k dispozícii neplonletým osobám. Pokiaľ tieto podmienky nesplňujete, nemôžete stránky používať. Pokiaľ si na týchto stránkách prajete zarezervovať izbu v hoteli, musíte potvrdiť, že máte minimálne osemnásť (18) rokov. Pokiaľ ste ešte veku osemnástich rokov nedosiahli, môžete hotel kontaktovať priamo a požiadať o podporu.

Týmto taktiež potvrdzujete, že ste zo zákona oprávnený vytvárať cestovné rezervácie a/alebo nákupy buď pre seba, alebo pre inú osobu, za ktorú máte oprávnenie jednať. Môžete tieto stránky používať iba k vytváraniu oprávnených rezervácií alebo nákupov, ale nie k akýmkoľvek iným účelom, najmä k vykonávaniu špekulatívnych, falošných alebo podvodných rezervácií alebo akýchkoľvek rezervácií predpokladanej dopytu, avšak bez obmedzenia len na tieto vymenované prípady.

Vyhradzujeme si právo rezervácie zrušiť alebo zmeniť v prípade, že sa zákazník mohol zúčastniť podvodnej alebo neprípustnej činnosti, alebo v prípade, že je rezervácia chybná alebo bola vykonaná omylom, alebo ide o pokus obísť spoločnosť ChK alebo hotelové obchodné podmienky.

Beriete na vedomie, že nadmerné užívanie alebo zneužívanie systému rezervácií na týchto stránkach môže viesť k tomu, že vám bude odmietnutý prístup do tohto systému.

 

III. OBMEDZENIA POUŽITIA MATERIÁLOV

Všetky materiály zverejnené na týchto stránkach sú majetkom spoločnosti ChK alebo jej dcérskych spoločností, pobočiek alebo pridružených spoločností, prípadne nezávislých poskytovateľov licencie, ktorý je chránený autorským právom. Žiadny materiál zverejnený na týchto stránkach alebo na stránkach, ktoré vlastníme, prevádzkujeme, prevádzkujeme na základe licencie alebo kontrolujeme my alebo naši partneri, nemožno žiadnym spôsobom kopírovať, "vypustiť", reprodukovať, znovu publikovať, nahrávať na webové stránky, zverejňovať, prenášať alebo šíriť . Na účely týchto podmienok je používanie akéhokoľvek takého materiálu na akomkoľvek inom webe, internete, intranete, extranete či na iných stránkach alebo v inom počítačovom prostredí zakázané. Všetky obchodné značky, identifikačné značky firmy, obchodné mená a prezentácie sú našim majetkom. Nesmiete použiť rámčeky ani využiť iných techník orámovania k tomu, aby ste do nich zahrnuli naše obchodné značky, logá či iné zákonom chránené informácie (vrátane obrázkov, textu, rozloženie stránky alebo formy) bez nášho výslovného súhlasu získaného vopred a vykonaného písomne. Bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu nesmiete použiť žiadne meta značky ani žiadny iný "skrytý text" využívajúci naše meno, obchodné značky alebo iné informácie chránené zákonom.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky mená, logá, obchodné značky, identifikačné značky firmy, prezentácie a obchodné mená sú majetkom spoločnosti Chateau Krakovany s.r.o. a nikto ich nesmie používať pre ľubovoľný účel bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu. Naše obchodné značky považujeme za cenný majetok a narušenie práv k našim značkám berieme veľmi vážne.

 

IV. PRÍSPEVKY

Sme radi, keď sa na nás naši užívatelia obracajú, a uvítame vaše komentáre týkajúce sa týchto stránok a produktov a služieb, ktoré sú prostredníctvom týchto stránok ponúkané. Ak nám pošlete nejaké konkrétne príspevky alebo, ak nám pošlete kreatívne návrhy, nápady, poznámky, výkresy, koncepty alebo iné informácie (ďalej spoločne len "príspevky"), tieto príspevky budú považované za naše vlastníctvo a naším vlastníctvom zostanú. Žiadny takýto príspevok nepodlieha záväzku dôvernosti na našej strane. Na našej strane nevzniká žiadna zodpovednosť v zmysle použitia alebo zverejnenia akýchkoľvek príspevkov. Bez toho, aby bolo obmedzené vyššie uvedené, výhradne my vlastníme všetky teraz známe či v budúcnosti vzniknuté práva k týmto príspevkom ľubovoľného druhu a charakteru a máme právo neobmedzene využívať tieto príspevky na ľubovoľné účely, komerčné či iné, a to bez kompenzácie poskytovateľom týchto príspevkov.

 

V. DISKUSNÉ FÓRA A VEREJNÁ KOMUNIKÁCIE

"Fórum" je chatovacia oblasť, nástenka alebo e-mailová služba ponúkaná ako súčasť stránok. Ak sa zapojíte do fóra na stránkach, nesmiete: (i) ohovárať, urážať, obťažovať iných ľudí, ani vyhrážať sa iným ľuďom; (ii) zverejňovať bigotné či nenávistné vyhlásenia, ani výroky urážajúce nejakú rasu; (iii) obhajovať nelegálne aktivity ani diskutovať o nezákonných aktivitách so zámerom ich spáchania; (iv) zverejňovať ani šíriť materiál, ktorý prestupuje popr. porušuje akékoľvek právo tretej strany alebo akýkoľvek zákon; (v) zverejňovať ani šíriť texty s vulgárnym, obscénnym, neslušným či nemravným obsahom (formou textov či obrázkov); (vi) inzerovať, predávať alebo čokoľvek vyžadovať od ostatných ľudí; (vii) využívať fórum pre komerčné účely akéhokoľvek druhu a vykonávať na stránkach iné ako štandardné transakcie; (viii) zverejňovať alebo šíriť akýkoľvek softvér alebo iné materiály, ktoré obsahujú vírus alebo iné škodlivé komponenty; alebo (ix) zverejňovať materiál alebo oznámenia, ktoré nesúvisia s témami, ktoré sa riešia v danej chatovacej miestnosti alebo v danom priestore na nástenke. Za obsah vašich správ odpovedáte výhradne vy sami, a vašou povinnosťou je nahradiť škody a ochrániť ostatných užívateľov stránok pred škodami, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s obsahom vašich správ. Vyhradzujeme si právo odstrániť alebo upraviť ľubovoľný obsah vo fóre, a to kedykoľvek a z ľubovoľného dôvodu.

Tým, že do fóra nahráte alebo nám pošlete akékoľvek materiály, automaticky nám poskytujete (alebo ručíte za to, že vlastník takýchto materiálov nám výslovne poskytol) trvalé, bezplatné, neodvolateľné, nevýhradné právo a licenciu na používanie, reprodukovanie, upravovanie, prispôsobenie, publikovanie, prekladanie, verejné predstavenie a vystavenie, vytvorenie derivatívnych produktov a šírenie takých materiálov, prípadne zabudovanie týchto materiálov do akejkoľvek formy, médií či technológie teraz známej alebo v budúcnosti vyvinutej. Ďalej zaručujete, že osoby, ktoré majú tzv. "Morálne práva" sa týchto práv zriekli.

 

VI. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

ELEKTRONICKÉ PRENOSY DÁT, VRÁTANE PRENOSU CEZ INTERNET, SA VYKONÁVAJÚ PROSTREDNÍCTVOM VEREJNÝCH MÉDIÍ. AKÉKOĽVEK POUŽITIE TÝCHTO MÉDIÍ JE VEREJNÉ, NIE SÚKROMNÉ. INFORMÁCIE SÚVISIACE S TÝMTO POUŽITÍM ALEBO VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S NÍM SÚ VEREJNÉ, ČIŽE SÚ MAJETKOM TÝCH, KTO ICH ZHROMAŽĎUJE, A NEJEDNÁ SA O INFORMÁCIE OSOBNEJ ALEBO SÚKROMNEJ POVAHY.

SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVATE TIETO STRÁNKY NA VLASTNÉ RIZIKO.

Explicitne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za presnosť, obsah alebo dostupnosť informácií, ktoré sa nachádzajú na stránkach, na ktoré sa odkazuje z našich stránok alebo ktoré odkazujú na naše stránky. Nemôžeme zaručiť, že budete spokojní s produktami alebo službami, ktoré zakúpite prostredníctvom našich stránok alebo stránok tretích strán, na ktoré sa z našich stránok odkazuje alebo ktoré odkazujú na naše stránky, či s obsahom poskytnutým na naše stránky treťou stranou. Nepotvrdzujeme kvalitu akéhokoľvek tovaru, ani sme nepodnikli žiadne kroky k tomu, aby sme mohli potvrdzovať presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií, ktoré sa nachádzajú na stránkach takýchto tretích strán, či obsahu takýchto stránok. Neposkytujeme žiadne záruky ohľadom zabezpečenia alebo bezpečnosti informácií (najmä údajov o platobnej karte a ďalších osobných informácií), o ktoré vás požiada tretia strana, a vy sa tu neodvolateľne vzdávate akýchkoľvek nárokov voči odškodneným stranám ohľadom takýchto stránok a obsahu tretích strán.

 

Môžeme vám zakázať účasť na týchto stránkach, alebo ich používanie, ak - iba a výhradne podľa nášho uváženia - zistíme, že nedodržiavate ustanovenia tejto zmluvy alebo sa správate či jednáte neférovo, so zámerom spôsobiť ťažkosti, urážať, hroziť inej osobe alebo inú osobu obťažovať či šikanovať , alebo pôsobíte negatívne či rušivo iným spôsobom. Vyhradzujeme si tiež právo odmietnuť službu, odstrániť alebo upraviť obsah či zrušiť objednávky, a to iba a výhradne podľa nášho uváženia.

 

Naším zámerom je, aby popisy produktov uvádzané na stránkach boli aktuálne a presné, avšak nemôžeme ručiť za to, že popisy produktov, ktoré sú na stránkach, sú presné, úplné, aktuálne či spoľahlivé vo všetkých ohľadoch. Ak produkt popísaný na týchto stránkach popisu nezodpovedá, jediná kompenzácia, na ktorú máte nárok, je vrátenie takéhoto produktu v nepoužitom stave v súlade so zásadami dodávateľa pre vrátenie tovaru.

 

NEPOSKYTUJEME ŽIADNU ZÁRUKU ZACHOVANIA DÔVERNOSTI ALEBO OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI KOMUNIKÁCII ALEBO PRENOSE INFORMÁCIÍ NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH ALEBO INÝCH WEBOCH, KTORÉ SÚ S NIMI SPOJENÉ. NEZODPOVEDÁME ZA OCHRANU INFORMÁCIÍ OSOBNEJ POVAHY, EMAILOVÝCH ADRIES, INFORMÁCIÍ URČENÝCH PRE TRH A IDENTIFIKÁCIU, ANI ZA PRIESTOR NA DISKU, OZNÁMENIE, DÔVERNÉ INFORMÁCIE ANI OBCHODNÉ TAJOMSTVO, ANI ZA AKÝKOĽVEK INÝ OBSAH PRENÁŠANÝ V SIETI, DO KTORÝCH JE Z NAŠICH STRÁNOK MOŽNÝ PRÍSTUP ALEBO SÚVISIA S VAŠÍM POUŽÍVANÍM TÝCHTO STRÁNOK INÝM SPÔSOBOM.

 

ŽIADNA RADA POSKYTNUTÁ ÚSTNE ANI PÍSOMNÁ KOREŠPONDENCIA ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ POSKYTNEME MY ALEBO NIEKTORÉ Z ODŠKODŇUJÚCICH STRÁN NEZNAMENÁ ZÁRUKU ŽIADNEHO DRUHU, A POUŽÍVATELIA BY SA NA TAKÉ INFORMÁCIE ČI RADY NEMALI SPOLIEHAŤ. VYHRADZUJEME SI PRÁVO, A TO LEN PODĽA NÁŠHO UVÁŽENIA A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, OPRAVIŤ VŠETKY CHYBY ČI OPOMENUTIA KDEKOĽVEK NA TÝCHTO STRÁNKACH, A TIEŽ PRÁVO AKEJKOĽVEK OSOBE ZAMIETNUŤ PRÍSTUP NA TIETO STRÁNKY, A TO KEDYKOĽVEK. NÁM ANI INÝM ODŠKODNENÝM STRANÁM NEVYPLÝVA ŽIADNA POVINNOSŤ ALEBO ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE, ŽE SA SPOLIEHAJÚ NA INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH.

 

Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, a to vrátane sadzieb, poplatkov alebo dostupnosti týkajúce sa vašej transakcie, avšak bez obmedzenia len na tieto vymenované prípady. Spoločnosť ChK nezodpovedá za typografické, fotografické alebo technické chyby či chybne uvedené ceny uvedené na týchto stránkach. Spoločnosť ChK si vyhradzuje právo vykonávať zmeny, opravy, prípadne vylepšenie týchto stránok aj produktov a programov, ktoré sú na týchto stránkach popísané, kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia aj po potvrdení rezervácie.

 

VII. ZBAVENIE ZODPOVEDNOSTI

TÝM, ŽE POUŽÍVAJÚ TIETO STRÁNKY, VŠETCI POUŽÍVATELIA POTVRDZUJÚ A SÚHLASIA S TÝM, ŽE ODŠKODNENÉ STRANY SÚ ZBAVENÉ VŠETKEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO AKÝCHKOĽVEK POVINNOSTÍ V RÁMCI VŠETKÝCH ASPEKTOV TÝCHTO STRÁNOK (NAJMÄ POKIAĽ IDE O CHOROBY, STRATY, SÚDNE SPORY, ÚRAZY, ÚMRTIA, MAJETKOVÉ ŠKODY A NÁROKY ZALOŽENÉ NA PRÁVO NA OCHRANU OSOBNOSTI, URÁŽKE NA CTI ALEBO ZÁSAHU DO PRÁVA NA SÚKROMIE, PRIMERANÉ HONORÁRE PRÁVNEMU ZÁSTUPCOVI A NÁKLADY NA SÚDNE KONANIA), KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ V SÚVISLOSI S POUŽÍVANÍM TÝCHTO STRÁNOK ALEBO PREVZATÍM, DRŽANÍM, POUŽITÍM ALEBO CHYBNÝM POUŽITÍM INFORMÁCIÍ , MATERIÁLOV, SLUŽIEB ALEBO PRODUKTOV S TÝMTO SÚVISIACHICH ALEBO TOUTO CESTOU ZÍSKANÝCH. VYHRADZUJEME SI PRÁVO - KEDYKOĽVEK A BEZ TOHO, ABY NÁM TÝM VZNIKLI AKÉKOĽVEK POVINNOSTI ALEBO ZODPOVEDNOSŤ - AKEJKOĽVEK OSOBE OBMEDZIŤ ALEBO ODMIETNUŤ PRÍSTUP NA TIETO STRÁNKY A ICH SLUŽBÁM, OBSAHU, MATERIÁLOM A FUNKCIÁM. ĎALEJ SI VYHRADZUJEME PRÁVO VYUŽIŤ ĽUBOVOĽNÚ FORMU ODŠKODNENIA, HLAVNE ČO SA TÝKA NÁKLADOV PRÁVNEHO ZASTÚPENIA, V SÚVISLOSTI S PODVODNOU ALEBO NEZÁKONNOU AKTIVITOU SPOJENOU A POUŽÍVANÍM TÝCHTO STRÁNOK.

 

VIII. OTÁZKY PRÁVNEHO PORIADKU

Produkty a / alebo služby popísané na týchto stránkach a dostupné ich prostredníctvom nemusí byť k dispozícii konkrétne vo vašej krajine. Nezaručujeme, že služby alebo produkty ponúkané na týchto stránkach sú vhodné a dostupné pre využitie v akejkoľvek konkrétnej lokalite. Ľudia, ktorí sa rozhodli vstúpiť na tieto stránky, tak robia na základe svojej vlastnej iniciatívy a nesú zodpovednosť za to, že budú dodržané miestne zákony, v prípade a v rozsahu, že sa takéto miestne zákony uplatnia. Ak používanie týchto stránok, prípadne zobrazovanie alebo používanie nejakého materiálu či obsahu týchto stránok, alebo služieb nimi ponúkaných porušuje nejaký príslušný zákon vo vašej jurisdikcii, nie ste oprávnený tieto stránky zobraziť ani použiť a musíte ich okamžite opustiť. Skutočnosť, že si tieto stránky zobrazíte a / alebo ich použijete, predstavuje vaše vyhlásenie, že máte dovolené zobrazovať a používať tieto stránky bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení.

 

IX. PRÍSTUP A ZASAHOVANIE

Bez nášho predchádzajúceho výslovného súhlasu nesmiete používať žiadny program typu robot, spider alebo iný automatický systém, ani ručný proces na to, aby ste monitorovali alebo kopírovali tieto stránky alebo obsah a informácie, ktoré tieto stránky obsahujú. Súhlasíte s tým, že nepoužijete žiadne zariadenie, softvér ani rutinu k zásahu či pokusu o zásah do riadneho fungovania týchto stránok či akékoľvek operácie vykonávané ich prostredníctvom. Súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, reprodukovať, pozmeňovať, upravovať, vytvárať odvodené diela ani verejne publikovať žiadny obsah (s výnimkou informácií, v ktorých máte vlastnícky podiel) nachádzajúci sa na týchto stránkach bez výslovného súhlasu poskytnutého vopred nami alebo príslušnou treťou stranou.

Informácie (vrátane informácií podľa vyššie uvedenej definície), ktoré nám poskytnete, (i) nesmie obsahovať žiadne vírusy, trójske kone, červy, časované bomby, vymazávanie ani iné počítačové programovacie rutiny, ktoré sú určené k poškodeniu, škodlivému zásahu do systémov, zablokovaniu alebo zabaveniu systémov, dát alebo informácií; a (ii) nesmie na našej strane zakladať zodpovednosť ani spôsobiť, že by sme prišli o služby internetového poskytovateľa alebo iných dodávateľov (ako celok alebo čiastočne).

 

X. UKONČENIE

Tieto zmluvné podmienky budú platné a účinné až do doby, než bude zmluva niektorou zo strán vypovedaná. Platnosť a účinnosť týchto podmienok môžete kedykoľvek vypovdať tým, že prestanete naše stránky používať a zlikvidujete všetky materiály, ktoré ste obdržali od nás a všetkých stránok s nami spojených, vrátane celej príslušnej dokumentácie a všetkých kópií a inštalácií, vytvorených na základe podmienok tejto zmluvy alebo iným spôsobom. Váš prístup na tieto stránky môže byť ukončený okamžite a bez predchádzajúceho oznámenia, ak - iba a výhradne podľa nášho uváženia - nedodržíte niektorú podmienku alebo ustanovenie tejto zmluvy. Pri ukončení musíte prestať tieto stránky používať a musíte zlikvidovať všetky materiály, ktoré ste z nej získali, ako aj všetky ich kópie, zhotovené na základe podmienok tejto zmluvy alebo iným spôsobom.

 

XI. USTANOVENIE TÝKAJÚCE SE DIGITÁLNEHO PODPISU

Ručíte, že ste zo zákona spôsobilí súhlasiť s podmienkami tejto zmluvy v mene svojom a v mene kupujúceho alebo dodávateľa zúčastňujúceho sa na týchto stránkach, v ktorého mene konáte. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše používanie týchto stránok funguje ako elektronický podpis a že ste vytvorili, uzavreli, prijali podmienky alebo iným spôsobom autorizovali túto zmluvu a potvrdili a súhlasili, že táto zmluva je elektronickým záznamom a ako taká je plne platná, má právny účinok, je vymáhateľná a záväzná, a nevyvrátiteľná vami či kupujúcim alebo dodávateľom, v ktorého mene konáte.