Ubytovací poriadok

 

 1. Hotel môže ubytovať hosťa ak sa riadne prihlási. Za týmto účelom je hosť pri príchode povinný preukázať sa platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

 

 1. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby minimálne v rozsahu určenomvyhláškou č. 419/ 2001 Z. z..

 

 1. Vo výnimočných prípadoch môže hotel poskytnúť hosťovi iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, okiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

 

 1. Ak hosť požiada o predĺženie rezervácie, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

 

 1. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak ich prevzal proti potvrdeniu do úschovy. Hotel zodpovedá za vnesené veci bežnej osobnej spotreby podľa všeobecne záväzných predpisov. Prípadnú náhradu škody je hosť povinný uplatniť bezodkladne na správe hotela. Hotel nahlási vznik škody poisťovni, ktorá po uzavretí prípadu nahradí škodu poistenému.

 

 1. Na izbe môže hosť príjmať návštevy iba so súhlasom praovníka recepcie v čase od 14.00 do 22.00 hod.

 

 1. Pri onemocnení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

 

 1. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, hosť je povinný opustiť izbu do 10.00 hod. v posledný deň pobytu. Ak tak hosť neurobí, môže mu hotel účtovať pobyt za nasledujúci deň.

 

 1. Hosťa možno ubytovať po 14.00 hod., vo výnimočných prípadoch i skôr. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hod. je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

 

 

 1. V izbe ani v spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

 

 1. V hoteli a zvlášť na izbách je hosťovi zakázané použivať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.)

 

 1. Na hotelových izbách je prísny zákaz fajčenia. Pri porušení zákazu bude hosťovi účtovaná pokuta 100 EUR.

 

 1. Preda odchodom je hosť povinný na izbe zavrieť okná, dvere, vodovodné uzávery, zhasnúť svetlá a kľúč odovzdať na recepcii.

 

 1. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných priestoroch hotela.

 

 1. Psov a mačky môže hotel ubytovať za poplatok 10 EUR a za predpokladu, že majiteľ preukáže ich bezprobl’mový zdravotný stav a bude dodržiavať čistotu v priestoroch hotela, vrátane nádvoria.

 

 1. Hosťovi nie je povolené brať do izieb Športové náradie a predmety na úschovu ktorých ja vyhradené iné miesto.

 

 1. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. must hosť dodržiavať nočný pokoj. V prípade porušenia nočného kľudu bude hosťovi uložená pokuta vo výške 100EUR.

 

 1. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov.

 

 1. Hosť je povinný uhradiť plnú sumu v súlade s platným cenníkom za ubytovanie a poskytnuté vedľajšie služby.

 

 1. Cenník za prechodné ubytovanie a vedľajšie služby je dostupný na recepcii hotela, ako aj na webových stránkach hotela.

 

 1. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že hosť tieto ustanovenia poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

 

Marianna Učňová
(Hotel Manager)